ข้อมูล โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

1298

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320298
รหัส Smis 8 หลัก : 56022005
รหัส Obec 6 หลัก : 320298
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ฝายกวางวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : FAIKWANGWITTAYAKHOM
ที่อยู่ : หมู่ 10 บ้านทุ่งหล่มใหม่ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 56110
โทรศัพท์ : 54883516
โทรสาร : 54883517
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16-พ.ค.-25
อีเมล์ : py2chk240@gmail.com
เว็บไซต์ : www.fkw.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ฝายกวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 105 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 9.5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:09:29 น.)