ข้อมูล โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒

809

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120374
รหัส Smis 8 หลัก : 57030013
รหัส Obec 6 หลัก : 120374
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pansuksongkhro2
ที่อยู่ : หมู่ 10 บ้านผ่านศีก ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-160173
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 4 มิถุนายน พ.ศ. 2513
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าข้าวปลือก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 30 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:42:41 น.)