ข้อมูล โรงเรียนป่าแงะวิทยา

1271

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าแงะวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120228
รหัส Smis 8 หลัก : 57020082
รหัส Obec 6 หลัก : 120228
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ป่าแงะวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pangaewittaya School
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านป่าแงะ ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57190
โทรศัพท์ : 53186405
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-95
อีเมล์ : ipangae6@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120228
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลป่าแงะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 50 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14:09:54 น.)