ข้อมูล โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)

937

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120275
รหัส Smis 8 หลัก : 57020044
รหัส Obec 6 หลัก : 120275
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pukaeng (Intraratuppatham) school
ที่อยู่ : หมู่ 9 สุขสันติ ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57280
โทรศัพท์ : 53957306
โทรสาร : 53957306
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2471
อีเมล์ : pukeangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.แม่เย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 34.2 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 11.4 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:32:47 น.)