ข้อมูล โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์

812

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120580
รหัส Smis 8 หลัก : 57040122
รหัส Obec 6 หลัก : 120580
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปางหัดสหศาสตร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Panghudsahasart School
ที่อยู่ : หมู่ 2 ปางหัด ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57310
โทรศัพท์ : 0-5391-8430
โทรสาร : 53918430
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 29/11/2442
อีเมล์ : panghud@panghud.ac.th
เว็บไซต์ : www.panghud.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 97 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 19 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:02:30 น.)