ข้อมูล โรงเรียนปล้องวิทยาคม

829

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปล้องวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120709
รหัส Smis 8 หลัก : 57042005
รหัส Obec 6 หลัก : 120709
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปล้องวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Plongwittayakhom School
ที่อยู่ : หมู่ 9 120 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57230
โทรศัพท์ : 53954170
โทรสาร : 53954165
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17-พ.ค.-25
อีเมล์ : pktcr@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.plongwittayakhom.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลปล้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 58 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 11 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:59:17 น.)