ข้อมูล โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

1197

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320303
รหัส Smis 8 หลัก : 56022007
รหัส Obec 6 หลัก : 320303
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปงรัชดาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongratchadapisek
ที่อยู่ : หมู่ 1 นาปรัง ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 56140
โทรศัพท์ : 0-5449-7229
โทรสาร : 54497268
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 9-มิ.ย.-14
อีเมล์ : py2pong442@gmail.com
เว็บไซต์ : www.prp.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 115 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 17:19:42 น.)