ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง

1048

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120079
รหัส Smis 8 หลัก : 57010086
รหัส Obec 6 หลัก : 120079
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งฮึ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banponghoeng
ที่อยู่ : หมู่ 17 บ้านโป่งฮึ้ง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 53678848
โทรสาร : 53678848
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/6/2482
อีเมล์ : ponghoengschool2562@hotmail.com
เว็บไซต์ : sites.google.com/a/priyaphus.org/templates2/home
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ห้วยสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:43:41 น.)