ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

929

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120326
รหัส Smis 8 หลัก : 57030026
รหัส Obec 6 หลัก : 120326
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งน้ำร้อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannpongnamron
ที่อยู่ : หมู่ 11 บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 831522556
โทรสาร : 53180040
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/6/2484
อีเมล์ : pongnamron@windowslive.com
เว็บไซต์ : www.cr3.go.th/pongnamron
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าตึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 10 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 10:59:06 น.)