ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง

827

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120372
รหัส Smis 8 หลัก : 57030017
รหัส Obec 6 หลัก : 120372
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ลากเนินทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MAELAKNUENTONG
ที่อยู่ : หมู่ 6 แม่ลาก ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 866588741
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2500
อีเมล์ : contact@mln.ac.th
เว็บไซต์ : www.mln.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าข้าวเปลือก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 23 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 14:23:32 น.)