ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

785

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120319
รหัส Smis 8 หลัก : 57030040
รหัส Obec 6 หลัก : 120319
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
ที่อยู่ : หมู่ 2 แม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-772297
โทรสาร : 53772297
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : ?http://school.obec.go.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลแม่จัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 2 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 0.1 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:34:07 น.)