ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น

788

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120360
รหัส Smis 8 หลัก : 57030008
รหัส Obec 6 หลัก : 120360
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MaekhamFungmin
ที่อยู่ : หมู่ 9 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57027
โทรศัพท์ : 053-91-8027
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2496
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลจันจว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 23 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10:41:28 น.)