ข้อมูล โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง

732

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120209
รหัส Smis 8 หลัก : 57040054
รหัส Obec 6 หลัก : 120209
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแผ่นดินทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpandinthong
ที่อยู่ : หมู่ 12 แผ่นดินทอง ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : 053-727201
โทรสาร : 053-727201
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 21-ก.ค.-32
อีเมล์ : Pandinthong.cr4@gmail.com
เว็บไซต์ : www.phandintong.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตับเต่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 32 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 30 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:31:32 น.)