ข้อมูล โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

948

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120720
รหัส Smis 8 หลัก : 57032005
รหัส Obec 6 หลัก : 120720
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแซววิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANSEAWWITTAYAKHOM
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านทุ่ง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 053-182423
โทรสาร : 053-182413
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 9-มี.ค.-26
อีเมล์ : bsw2012@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.bsw.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านแซว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 65 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 23 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 14:17:45 น.)