ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงเดิม

970

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงเดิม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120531
รหัส Smis 8 หลัก : 57010116
รหัส Obec 6 หลัก : 120531
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงเดิม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiangdoem
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านเวียงเดิม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 53725002
โทรสาร : 53725002
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ก.ค.-97
อีเมล์ : wiangdoemschool@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เวียงเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 12:43:00 น.)