ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงหมอก

878

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงหมอก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120123
รหัส Smis 8 หลัก : 57040035
รหัส Obec 6 หลัก : 120123
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงหมอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banwaingmok
ที่อยู่ : หมู่ 10 เวียงหมอก ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 53195046
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 12/5/2523
อีเมล์ : Wiangmok.s@gmail.com
เว็บไซต์ : http://school.obec.go.th/banwiangmok
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ห้วยซ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 70 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 35 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 12:34:27 น.)