ข้อมูล โรงเรียนบ้านเทอดไทย

1180

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทอดไทย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120595
รหัส Smis 8 หลัก : 57030128
รหัส Obec 6 หลัก : 120595
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเทอดไทย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
ที่อยู่ : หมู่ 1 เทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57240
โทรศัพท์ : 053-730265,053-
โทรสาร : 53730264
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่พิเศษ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10-พ.ค.-25
อีเมล์ : thirdthai.t@chaiyo.com
เว็บไซต์ : www.thirdthai.ac.th/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทอดไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 38 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 51 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 21:34:37 น.)