ข้อมูล โรงเรียนบ้านเกี๋ยง

871

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120121
รหัส Smis 8 หลัก : 57040032
รหัส Obec 6 หลัก : 120121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเกี๋ยง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankieng school
ที่อยู่ : หมู่ 15 ภูเวียง ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 0-537191614
โทรสาร : 053-191614
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/6/2482
อีเมล์ : ban_keing@thaimail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ห้วยซ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 55 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 30 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:55:36 น.)