ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน

985

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120329
รหัส Smis 8 หลัก : 57030029
รหัส Obec 6 หลัก : 120329
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยมะหินฝน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuaymahinfon
ที่อยู่ : หมู่ 14 ห้วยมะหินฝน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 052-020780
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2503
อีเมล์ : mfschool2012@gmail.com
เว็บไซต์ : mfschool2020.wixsite.com/mfschool
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าตึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 24 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 20:09:30 น.)