ข้อมูล โรงเรียนบ้านหลู้

1073

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลู้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120571
รหัส Smis 8 หลัก : 57040136
รหัส Obec 6 หลัก : 120571
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหลู้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : บ้านหลู้
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านหลู้ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57310
โทรศัพท์ : 0-5360-8229
โทรสาร : 53608229
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 29/11/0545
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ม่วงยาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 120 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:14:09 น.)