ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันทราย

1016

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันทราย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120434
รหัส Smis 8 หลัก : 57030113
รหัส Obec 6 หลัก : 120434
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANSANSAI
ที่อยู่ : หมู่ 9 บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 053-732899
โทรสาร : 052-020231
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : bss_school@hotmail.com
เว็บไซต์ : sansaischool.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่สาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 4 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2559 เวลา 19:24:19 น.)