ข้อมูล โรงเรียนบ้านวังวิทยา

974

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120236
รหัส Smis 8 หลัก : 57020095
รหัส Obec 6 หลัก : 120236
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านวังวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banwangwittaya
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านวังผา ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57190
โทรศัพท์ : 945631522
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15-พ.ย.-04
อีเมล์ : banwangpha@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันมะค่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 70 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:49:21 น.)