ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องแช่

1027

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องแช่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120166
รหัส Smis 8 หลัก : 57040073
รหัส Obec 6 หลัก : 120166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องแช่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banrongchae School
ที่อยู่ : หมู่ 16 ม่วงไพรวัลย์ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/5/2480
อีเมล์ : rongchae@gmail.com.com
เว็บไซต์ : rongchae.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 12 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:03:14 น.)