ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องหวาย

811

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องหวาย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120661
รหัส Smis 8 หลัก : 57010120
รหัส Obec 6 หลัก : 120661
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rongwai School
ที่อยู่ : หมู่ 2 ร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 53171336
โทรสาร : 53171336
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 24-ม.ค.-19
อีเมล์ : rongwaischool@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120661
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดงมหาวัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 23:05:56 น.)