ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ

936

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120346
รหัส Smis 8 หลัก : 57030037
รหัส Obec 6 หลัก : 120346
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanRongkhor-muongkham
ที่อยู่ : หมู่ 11 บ้านม่วงคำ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57240
โทรศัพท์ : 053-665892
โทรสาร : 53665892
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : rongko_51@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.school.obec.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สายน้ำคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 18 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 17 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2562 เวลา 10:40:24 น.)