ข้อมูล โรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี

991

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120210
รหัส Smis 8 หลัก : 57040055
รหัส Obec 6 หลัก : 120210
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านราษฏร์ภักดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banradpakdee
ที่อยู่ : หมู่ 25 ราษฎร์ภักดี ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : 052-029257
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20/7/2525
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120210
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตับเต่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 46 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 46 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:04:34 น.)