ข้อมูล โรงเรียนบ้านพญาไพร

832

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพญาไพร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120596
รหัส Smis 8 หลัก : 57030129
รหัส Obec 6 หลัก : 120596
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านพญาไพร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpayaprai
ที่อยู่ : หมู่ 6 พญาไพรเล่าจอ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57240
โทรศัพท์ : 091-6289660
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2527
อีเมล์ : payapraischool@gmail.com
เว็บไซต์ : www.banpayapraischool.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทอดไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 52 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 55 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 10:57:02 น.)