ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง

1002

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120633
รหัส Smis 8 หลัก : 57040158
รหัส Obec 6 หลัก : 120633
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแดงห้วยหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
ที่อยู่ : หมู่ 16 บ้านดงเจริญ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57340
โทรศัพท์ : 0-5360-6229
โทรสาร : 0-5360-6229
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : ปีพุทธศักราช 2460
อีเมล์ : padang_school@chiyo.com
เว็บไซต์ : htttp://202.28.46.10/40
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยางฮอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 13 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 10:03:10 น.)