ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่ายาง

1352

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ายาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120466
รหัส Smis 8 หลัก : 57030115
รหัส Obec 6 หลัก : 120466
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่ายาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : payang
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านป่ายาง ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 053-731759
โทรสาร : 53731759
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-83
อีเมล์ : byp051@hunsa.com
เว็บไซต์ : www.payangschool.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่สาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 60 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 14:34:03 น.)