ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าบง

987

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าบง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120250
รหัส Smis 8 หลัก : 57020004
รหัส Obec 6 หลัก : 120250
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าบง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanPabong
ที่อยู่ : หมู่ 9 บ้านป่าบง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53738252
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2482
อีเมล์ : Jervon0105@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ : phabong.cri2.go.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เจริญเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09:37:12 น.)