ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

724

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120364
รหัส Smis 8 หลัก : 57030009
รหัส Obec 6 หลัก : 120364
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านป่าบงหลวง ตำบล อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ : 053-664083
โทรสาร : 53664083
ระดับที่เปิดสอน :
ขนาดโรงเรียน : (ไม่มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลจันจว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ )