ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู

840

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120502
รหัส Smis 8 หลัก : 57020174
รหัส Obec 6 หลัก : 120502
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางอ่ายห้วยชมภู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpangaihuaichompoo
ที่อยู่ : หมู่ 4 ปางอ่าย ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57260
โทรศัพท์ : 53679297
โทรสาร : 53679297
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2499
อีเมล์ : banpangai@gmail.com
เว็บไซต์ : banpangai.wordpress.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่เจดีย์ใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 96 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:12:15 น.)