ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางคึก

865

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางคึก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120057
รหัส Smis 8 หลัก : 57010040
รหัส Obec 6 หลัก : 120057
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางคึก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Pangkuek School
ที่อยู่ : หมู่ 7 ฝั่งหมิ่น ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 726638
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2475
อีเมล์ : banpangkuek.school@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่กรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13:53:41 น.)