ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)

854

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120418
รหัส Smis 8 หลัก : 57020135
รหัส Obec 6 หลัก : 120418
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangkew
ที่อยู่ : หมู่ 2 ปางกิ่ว ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 52029349
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ. 2509
อีเมล์ : pangkew@gmail.com
เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1057120418&Area_CODE=5702
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 88 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 68 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 16:06:02 น.)