ข้อมูล โรงเรียนบ้านปงเคียน

851

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงเคียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120660
รหัส Smis 8 หลัก : 57010119
รหัส Obec 6 หลัก : 120660
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปงเคียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpongkian
ที่อยู่ : หมู่ 10 ปงบน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 160002
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16/5/2509
อีเมล์ : pongkian2012@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดงมหาวัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 34 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:26:26 น.)