ข้อมูล โรงเรียนบ้านบุญนาค

899

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุญนาค
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120192
รหัส Smis 8 หลัก : 57040085
รหัส Obec 6 หลัก : 120192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบุญนาค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banboonnak
ที่อยู่ : หมู่ 20 บุญนาคพัฒนา ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : 0-5369-6506
โทรสาร : 0-5369-6506
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/4/2462
อีเมล์ : boonnak_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หงาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 8 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:10:12 น.)