ข้อมูล โรงเรียนบ้านต้านาล้อม

938

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้านาล้อม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120627
รหัส Smis 8 หลัก : 57040148
รหัส Obec 6 หลัก : 120627
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้านาล้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : tanalom
ที่อยู่ : หมู่ 7 ต้านาล้อม ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57340
โทรศัพท์ : 0-5379-7113
โทรสาร : 53797113
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-มิ.ย.-82
อีเมล์ : tanalomsc@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านต้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 22 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:59:35 น.)