ข้อมูล โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม

819

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120115
รหัส Smis 8 หลัก : 57040006
รหัส Obec 6 หลัก : 120115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านตองม่วงชุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantong Moungchum
ที่อยู่ : หมู่ 9 บ้านตองเก้า ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 0-52029231
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-เม.ย.-84
อีเมล์ : tong679@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120115
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ครึ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 58 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 16 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 16:51:52 น.)