ข้อมูล โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

1107

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120463
รหัส Smis 8 หลัก : 57030100
รหัส Obec 6 หลัก : 120463
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bandaitepkanjanaubhatham
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านด้าย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57220
โทรศัพท์ : 053-785012
โทรสาร : 53785012
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 8-พ.ย.-87
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : www.bandaitep.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านด้าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10:03:28 น.)