ข้อมูล โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

1125

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120019
รหัส Smis 8 หลัก : 57010027
รหัส Obec 6 หลัก : 120019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bandoo School
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านป่าซาง ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 793028
โทรสาร : 53151545
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2452
อีเมล์ : was2011@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : http://member.thai.net/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 9 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:13:28 น.)