ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอน

1253

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120523
รหัส Smis 8 หลัก : 57010091
รหัส Obec 6 หลัก : 120523
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANDON
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 736701
โทรสาร : 53736701
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2465
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : www.bandonschool.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลดอนศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 27 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:40:52 น.)