ข้อมูล โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม

940

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120706
รหัส Smis 8 หลัก : 57042002
รหัส Obec 6 หลัก : 120706
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บุญเรืองวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Boonruengwittayakom
ที่อยู่ : หมู่ 10 ภูแกง ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 0-5378-3245
โทรสาร : 53783246
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20-เม.ย.-19
อีเมล์ : brw2519@brw.ac.th
เว็บไซต์ : www.brw.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บุญเรือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 85 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 35 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:39:06 น.)