ข้อมูล โรงเรียนบัวสลีวิทยา

837

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบัวสลีวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120650
รหัส Smis 8 หลัก : 57020210
รหัส Obec 6 หลัก : 120650
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บัวสลีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : buasaleewittaya
ที่อยู่ : หมู่ 12 บัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57250
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ม.ค.-62
อีเมล์ : buasalee@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บัวสลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 9.2 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 9.2 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 12:24:39 น.)