ข้อมูล โรงเรียนนครวิทยาคม

1062

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนครวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120712
รหัส Smis 8 หลัก : 57022003
รหัส Obec 6 หลัก : 120712
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : นครวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nakornwittayakom
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53677477
โทรสาร : 53677477
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 12-ก.พ.-22
อีเมล์ : nakornwittayakhom@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตำบลสันมะเค็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 56.4 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15.6 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 23:39:55 น.)