ข้อมูล โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)

912

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120239
รหัส Smis 8 หลัก : 57020021
รหัส Obec 6 หลัก : 120239
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Tantongwittaya
ที่อยู่ : หมู่ 9 ป่ารวกใต้ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57250
โทรศัพท์ : 53666844
โทรสาร : 53666844
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ. 2483
อีเมล์ : tantongwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ธารทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 13 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 01:13:23 น.)