ข้อมูล โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1

759

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120322
รหัส Smis 8 หลัก : 57030039
รหัส Obec 6 หลัก : 120322
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thammacharik ouppathump1
ที่อยู่ : หมู่ 13 ธรรมจาริก ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 25. พย. 2509
อีเมล์ : thammajarik1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่จัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 10 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:14:03 น.)