ข้อมูล โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

1125

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320301
รหัส Smis 8 หลัก : 56012005
รหัส Obec 6 หลัก : 320301
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ถ้ำปินวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thumpinwittayakom
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านถ้ำ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 56120
โทรศัพท์ : 0-5445-7229
โทรสาร : 0-5445-7228
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2524
อีเมล์ : thumpin@thumpin.ac.th
เว็บไซต์ : www.thumpin.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 200 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 13 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08:29:44 น.)