ข้อมูล โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

972

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120699
รหัส Smis 8 หลัก : 57012006
รหัส Obec 6 หลัก : 120699
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอนชัยวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : donchaiwitthayakom school
ที่อยู่ : หมู่ 5 สันสลี ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 53673687
โทรสาร : 53918597
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 4/2/2529
อีเมล์ : donchai@donchai.ac.th
เว็บไซต์ : www.donchai.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 12 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 14 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 10:35:18 น.)