ข้อมูล โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

849

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320308
รหัส Smis 8 หลัก : 56012008
รหัส Obec 6 หลัก : 320308
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดงเจนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
ที่อยู่ : หมู่ 13 บ้านกว้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ : 56000
โทรศัพท์ : 0-5442-2776
โทรสาร : 54422775
ระดับที่เปิดสอน :
ขนาดโรงเรียน : (ไม่มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : Dongjen_phayao@hotmail.
เว็บไซต์ : www.dongjen.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ?????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ )