ข้อมูล โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

1064

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320302
รหัส Smis 8 หลัก : 56012006
รหัส Obec 6 หลัก : 320302
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : งำเมืองวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ngammuangwittayakhom
ที่อยู่ : หมู่ 9 ห้วยลาน ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 56120
โทรศัพท์ : 0-5449-4368
โทรสาร : 0-5449-4368
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10/1/2528
อีเมล์ : ngwk2013@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.ngwk.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ห้วยลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 83 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 13:18:01 น.)